NyRoer2

 

Klub nyt

God jul til alle medlemmer!
 
 
Virker linket ikke - opdater (F5)

 

 

 

LOVE FOR

STØTTEFORENINGEN ”NYBORG ROKLUBS VENNER”

Stiftet den 8/2-1934

 

§ 1.

Foreningens formål er:

At støtte Nyborg Roklub økonomisk og på andre måder.

At samle nuværende eller forhenværende aktive medlemmer af Nyborg Roklub til et eller flere møder og sammenkomster i årets løb. Ægtefæller som ønsker det kan optages som medlemmer.

§ 2.

Ansøgning om optagelse indsendes til bestyrelsen.

§ 3.

Der ydes et fast årligt kontingent på p.t. kr. 75,- som opkræves af  kassereren.

§ 4.

Det nyindmeldte medlem får gratis udleveret foreningens emblem.

§ 5.

Foreningens emblem skal bæres synligt ved alle møder og sammenkomster, der arrangeres af foreningen, eller hvor foreningen er medindbyder.

Overtrædelse heraf betales med bøde pr. gang der fastsættes af bestyrelsen, og beløbet betales straks til kassereren.

Emblemet kan købes hos kassereren.

§ 6.

Foreningens midler må kun, bortset fra administrationsudgifter, anvendes til fordel for Nyborg Roklub.

Ønsker bestyrelsen at disponere over formuen eller dele deraf i henhold til  § 1 og § ,6, må bestyrelsen enstemming vedtage dette.

§7.

Foreningen ledes af en bestyrelse på 5 medlemmer.

Formanden vælges for 2 år, den øvrige bestyrelse vælges for 3 år, således at de afgår skiftevis efter tur, med 1 medlem hvert år. Det 5. medlem er den til enhver tid værende formand for Nyborg Roklub, denne kan dog ikke samtidig være formand for N. R. V. De øvrige bestyrelsesmedlemmer i Nyborg Roklub kan ikke samtidig være bestyrelsesmedlemmer i N.R. V.

Bestyrelsen fordeler selv bestyrelsesposterne imellem sig.

Desuden vælges 1 bestyrelsessuppleant og 1 revisor for 1 år, samt 1 revisorsuppleant for 1 år.

§ 8.

Generalforsamlingen afholdes hvert år inden udgangen af november, og de beslutninger, der træffes, er uanset mødte medlemmers antal gyldige, når de vedtages ved simpel stenmmeflertal.

Andre møder afholdes, når bestyrelsen finder det nødvendigt, eller modtager skriftlig opfordring hertil af mindst 10 medlemmer.

Ved lovændring, herunder foreningens opløsning, kræves 2/3 stemmers flertal, og en sådan lovændring skal meddeles ved generalforsamlingens indkaldelse.

Ved opløsning tilfalder foreningens midler Nyborg Roklubs fornyelsesfond.

 

Godkendt på generalforsamlingen 3/11-1988.

Knud Hansen – Formand.

 

Download vedtægter som pdf klik her